CERDACH Sp. z o.o.
20-147 Lublin
Aleja Spółdzielczości Pracy 82B
tel. 81 740 30 56
fax 81 741 53 32

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Rynny MARLEY

Alutec

alutec

O zaletach systemu
Przewidywany okres bezusterkowej eksploatacji rynien Alutec jest znacznie d?u?szy od innych metalowych rozwi?za? dost?pnych na rynku. Rynny i rury wykonane s? z ci?gnionego aluminium o przekroju 1,5 mm, czyli o grubo?ci ponad dwukrotnie wi?kszej, od innych rynien wykonanych z metalu.
Po??czenia rynien z kszta?tkami gwarantuj? szczelno?? i stabilno??.
Kolory uzyskiwane s? w wyniku poliestrowego malowania proszkowego, co zapewnia maksymaln? trwa?o?? barwy.

Z my?l? o ochronie ?rodowiska
Materia? oraz technologia podukcji s? przyjazne ?rodowisku. Aluminium jest materia?em bardzo ?atwym do ponownego wykorzystania, dzi?ki temu ?e w procesie recyklingu nie traci jako?ci a ilo?? energii potrzebnej do przetopienia jest niewielka, o 95 % ni?sza ni? energia potrzebna do pierwotnego wytworzenia aluminium z boksyt?w. Szacuje si?, ?e na ?wiecie jest obecnie u?ywane 75 % ca?ego aluminium, wyprodukowanego po 1888 roku.

O aluminium
Materia?em u?ytym do produkcji rynien i rur Marley Alutec jest ci?gnione aluminium o grubo?ci 1.5 mm. Wszystkie pozosta?e elementy systemu s? r?wnie? wykonane z aluminium.
Aluminium jest metalem lekkim, wa?y oko?o 65 % mniej ni? popularna w budownictwie stal. Dzi?ki temu praca wykonawc?w jest szybsza i ?atwiejsza.
Materia? posiada bardzo korzystny, wysoki wsp??czynnik wytrzyma?o?ci do wagi oraz jest odporny na korozj?. Aluminium w naturalny spos?b utlenia si? powierzchniowo tworz?c warstw? ochronn? zapobiegaj?c? korozji. W przypadku zarysowa?, uszkodzenia tej warstwy, aluminium utlenia si? ponownie i odbudowuje barier? i nie koroduje.

O malowaniu proszkowym
Systemy rynnowe Marley Alutec s? malowane proszkowo, dzi?ki czemu ich powierzchnia nabiera atrakcyjnego, stabilnego koloru oraz nie wymaga konserwacji przez wiele lat. Opr?cz standardowo dostarczanych kolor?w, producent system?w Marley Alutec mo?e wykona? system w ka?dym kolorze wskazanym przez Klient?w, je?li zamawiane ilo?ci b?d? odpowiednie do ekonomicznej produkcji.

O kolorystyce
Rynny Marley Alutec dostarczane s? kolorze Antyczna Czer? i br?zowym, ale mog? by? r?wnie? dost?pne w 18 innych kolorach, spo?r?d standardowej palety RAL. Zastosowana technika poliestrowego malowania proszkowego zapewnia bardzo trwa?e wyko?czenie i nie wymaga ponownego malowania przez okres u?ytkowania.
W ulotce znaj?d? Pa?stwo wi?cej informacji o kolorystyce i numerach Ral.

Ewolucja
Firma Alutec zosta?a za?o?ona w Bedford w Anglii w 1988 roku. Specjalizuje si? w produkcji aluminiowych rozwi?za? do odwadniania dach?w. Dzi?ki nowoczesnym, innowacyjnym rozwi?zaniom Alutec cieszy si? pozycj? lidera na rynku aluminiowych system?w rynnowych. Obecnie w ofercie firmy znajduje si? 20 r??nych profili rynnowych z rozmaitymi systemami rur oraz bogaty wyb?r wpust?w dachowych, podw?rzowych, pod?ogowych i prysznicowych, oraz akcesoria do tych produkt?w. Po okresie ?cis?ej wp??pracy firma Alutec od 2000 roku jest cz??ci? firmy Marley Plumbing and Drainage i koncernu Aliaxis

 
Odsłon : 126803